Hidrolik Sistemlerde Makina Emniyet Çözümleri

Endüstriyel otomasyon alanındaki regülasyonlar, makina güvenliği konusunda üreticileri belirli şartlara uymaya zorlamaktadır. Bu zorunluluğun amacı, ürün, çalışan ve üretici tarafından sağlıklı bir üretim ortamının sağlanmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de endüstriyel ortamlarda bulunan makinaların, test sistemlerinin ve üretim hatlarının güvenli olması konusunda zorunluluklar bulunmaktadır. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) kuralları uyarınca endüstriyel makinaların, test sistemlerinin ve üretim hatlarının güvenli hale getirilmesi gerekmektedir.

Daha fazla

Risk,
İyileştirme,
Çözüm

Rota Teknik’in Sertifikalı Makina Emniyeti Uzmanları tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesi neticesinde, belirlenen tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan mekanik çözümler, hidrolik-pnömatik iyileştirmeler ya da otomasyona bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi; tasarım, test veya üretim safhasındaki her makina için EN ISO 12100 standardına tam uyumlu olarak yapılmaktadır. Bu alandaki değerlendirme temel olarak şu ayrıntıları içermektedir: • Makinanın limitlerinin tanımlanması • Makinaya uygulanan yönetmeliklerin ve standartların tespit edilmesi • Makinadaki tehlikelerin tanımlanması • Her tehlikenin risk tahmininin yapılması, değerlemesinin ve analizinin yapılması • İncelenen uygulama için Avrupa Yönetmelikleri (ve bu yönetmeliklerin Türk mevzuatına uyarlanmış Yönetmelikleri), ilgili standartlar ve önceden tanımlanan kabul edilebilir seviyeler doğrultusunda uygun risk azaltma yönteminin tespit edilmesi

Daha fazla

Raporlama Hizmetleri

Rota Teknik’in Sertifikalı Makina Emniyeti Uzmanları tarafından sunulan EN ISO 13849-1 uygunluk raporu hizmeti, EN ISO 13849-1 ve EN ISO 13849-2 standartları kapsamında, makinanın kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımlarının ulaşmış olduğu Performans Seviyesi (PL) değerinin hesaplanması ve raporlanmasıdır. Raporlama için SISTEMA ve PAScal programları kullanılmaktadır. Bu programlar ile emniyet kontrol sistemi kapsamında kullanılan komponentler değerlendirilmektedir. Ayrıca sensör ile aktüatörlerin kurulumlarının ve bağlantılarının analizi gerçekleştirilmektedir. Beyan edilen tüm emniyet fonksiyonlarının ulaştığı PL değerleri hesaplanmakta ve uygun ürünler seçilmektedir.

Daha fazla

Önce Güvenlik!

Küçük Müdahaleler Büyük Kazaları Önler

Her makinanın çalışma prensibi birbirinden farklıdır. Bu farklılık, bazı makinaların basit, bazılarının ise karmaşık yapıda olması anlamına gelmektedir. Sistemler basit ya da karmaşık olsa da hepsinin bir ortak özelliği olmak zorundadır: Güvenlik!

Rota Teknik, sektörel deneyimi, teknolojik uzmanlığı, farklı sektörlere yönelik oluşturduğu pratik ile hızlı uygulanabilir çözümlerle hidrolik sistemlerde makina emniyetini en üst seviyede sağlamaktadır. Hidrolik Sistemlerde Makina Emniyet Çözümleri, basit ya da karmaşık olması fark etmeden söz konusu sisteme küçük müdahalelerde bulunarak ve standartlara uygun makina emniyeti şartlarına getirerek, büyük güvenlik önlemlerinin alınması Rota Teknik tarafından sağlanmaktadır.

Tam Olarak İhtiyaca Göre

Rota Teknik tarafından üretilen Hidrolik Sistemlerde Makina Emniyet Çözümleri, makinanın basit ya da karmaşık olması fark etmeden söz konusu sisteme küçük müdahalelerde bulunarak ve standartlara uygun makina emniyeti şartlarına getirerek, büyük güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlanmaktadır. Hidrolik Sistemlerde Makina Emniyet Çözümleri sağlayan Rota Teknik, bir sistemin güvenli ve sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamakta ve yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, izlenebilir valfler kullanmak, tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmak, silindirin çalışmadığı anlarda piston tarafının basınçsız olmasını sağlamak, pompaların boşta basınçsız çalışmasını sağlayacak önlemler almak, pres koçunun düşmemesi için tek valf yerine çift valf ile çalışmayı tercih etmek ve hepsini izlenebilir bir model içerisinde kurgulamak gibi çözümlerle sistem modifikasyonları sağlamak mümkün olmaktadır.

Daha fazla

Minimum Kusur, Maksimum Verimlilik

Makinaların usulüne uygun şekilde kurgulanması, bakımının yapılması ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda çalışması ana hedef olsa da kimi zaman sistemde meydana gelebilecek sorunlar, bu hedefin gerçekleşmesine engel olabilmektedir. Üretim hattında yer alan bir makinadaki hata, tüm hattın çalışmasını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Piyasaya arz edilmeden ya da hizmete sunulmadan önce tasarım ve imalat aşamasında alınabilecek, basit ölçüde, temel emniyet önlemleri ile bu aksaklıkların önüne geçmek mümkündür. Unutulmamalıdır ki; bir makinanın emniyetli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara ilk olarak tasarım aşamasında başlanmalıdır.

Daha fazla

Kullanıcı Dostu, Kolay ve İzlenebilir

Rota Hidrolik Sistemlerde Makina Emniyet Çözümleri, kullanıcı dostu, kullanımı kolay katma değeri yüksek çözümlerdir. Karmaşık güvenlik sistemlerinin yönetimi sadeleştirilmekte ve sistemin emniyetli çalıştırılması sağlanmaktadır.

Daha fazla